investalim -PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE și susținere A INDUSTRIEI ALIMENTARE

INVESTALIM _ este un nou program național de finanțare, multianual, o schemă de de ajutor de stat aprobată in ședința Guvernului din 30 iunie 2023 aferentă perioadei 2023-2026 de dezvoltare și modernizare a industriei alimentare, având ca obiectiv susținerea financiară în vederea stimulării producției interne de bunuri alimentare.

Bakery. Fresh bread, eggs and bagels

Programul INVESTALIM va fi derulat de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), cu un Buget maxim alocat pentru perioada 2023 -2026 de aproximativ 600 milioane euro, respectiv 148 de milioane euro anual.

Prin această schemă vor fi realizate investiții pentru înființarea de unități noi, extinderea capacității unităților de procesare existente din următoarele domenii:

 • Prelucrarea și conservarea cărnii
 • Industria peștelui
 • Industria cartofilor
 • Domeniul sucurilor din fructe și legume
 • Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor
 • Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
 • Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
 • Fabricarea produselor de morărit
 • Fabricarea pâinii
 • Fabricarea zahărului
 • Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă și a animalelor de companie

Valoarea finanțării: de minimum 2.500 mii lei, respectiv echivalentul a aproximativ 500 mii euro pe proiect,

Contribuție proprie a beneficiarului în cadrul proiectului: cel puțin 25% din costurile totale ale proiectului de investiție, din resurse proprii, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.

Criterii de eligibilitate de bază pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții/ beneficiarii acestei scheme de finanțare:

a) sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31 /1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) realizează o investiție inițială în România, în unul dintre sectoarele prevăzute de ordonanța de urgență;

c) nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate” definite conform art. 2 alin. (18) din Regulament;

d) nu se află în procedura de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;

e) nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;

f) nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aiba loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii doi ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicita ajutorul;

g) nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Criterii de eligibilitate specifice:

a) au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decat zero în unul din ultimele trei exerciții financiare încheiate;

b) au capitalurile proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat;

Întreprinderile nou-înființate pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei, daca îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare, criteriile prevăzute mai sus, precum și următoarele criterii de eligibilitate:

a) au capital social subscris vărsat în condițiile legii în valoare de minimum 100 mii lei;

b) nu aparțin unor acționari care dețin sau au deținut în ultimii 2 ani anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanțare o altă întreprindere înregistrată conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară sau a desfășurat activitatea pentru care solicita finanțare

Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică numai ajutoarelor care au efect stimulativ. Se consideră că ajutorul are efect stimulativ dacă întreprinderea adresează Agenției pentru Finațarea lnvestițiilor Rurale o cerere scrisă de acordare a ajutorului de stat înainte de demararea investiției. 

Procedura de implementare a Programului, modalitățile de acordare, plată și recuperare a ajutorului de stat, indicatorii cantitativi și calitativi ai investiției, criteriile de stabilire a punctajului pentru întreprinderile soliciante se va aproba, prin hotărâre de Guvern, în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență.

Invităm companiile din domeniul alimentar interesate de accesarea acestei Scheme de finanțare să ne contacteze pe email nostru contact@cashconsult.ro , trimitandu-ne cateva informatii succinte despre obiectivul investitiei lor, datele firmei si neaparat datele de contact, un nr. de telefon la care unul dintre consultanții noștrii vă va contacta și vă va da toate detaliile necesare accesării acestei finanțări. Astfel vă vom ține la curent cu toate etapele necesare de parcurs pentru depunerea și aprobarea proiectului dvs.

Lasă un comentariu