P.O.C. – GRANTURI covid

GRANTURI  PENTRU CAPITAL DE LUCRU DESTINATE IMM-urilor IN CONTEXTUL COVID -19 PRIN  PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE

Procent de finantare: 

minim 15% pentru firmele din celelalte regiuni ale tarii,          

– minim  30% pentru  companiile din Bucuresti –Ilfov,

Beneficiari: Companiile inregistrate in Bucuresti –Ilfov si in toate cele 7 regiuni ale tarii:

a) IMM-urilor astfel cum acestea sunt definite potrivit prevederilor legale în vigoare;

b) Entități economice asimilate IMM-urilor astfel cum acestea sunt stabilite prin lege

Domeniile finantate: HORECA, Turism, Organizare Evenimente, Servicii din dom. Transporturilor, Edituri/Librarii/Biblioteci

 Valoarea  finantata in cadrul Programului:  intre 2,000 Eur  – 150,000 Eur,  calculata in functie de cifra de afaceri inregistrata in 2019, dupa cum urmeaza:

a) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019, cuprinsă între 5.000 – 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;

b) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019,cuprinsă între 13.501 – 1.000.000 euro valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 150.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro.

Conditii cumulative pe care beneficiarii trebuie sa le indeplineasca:

a)  au obtinut  Certificat de situatii de urgenta in baza OUG nr. 29/2020 priv. unele masuri economice si fiscal-bugetare,

b) au inregistrat profit operational din activitatea curenta (activitatea de exploatare), în unul din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse conform legii;

c) dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de 15% / 30% din valoarea grantului la data efectuării plăților din grantul pentru capital de lucru potrivit prevederilor legale în vigoare

d) mențin sau după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minim șase luni de la data acordării grantului.

Cheltuieli eligibile ce vor fi decontate in cadrul proiectului:

 a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiarii prevăzuți de prezenta ordonanță de urgență;

b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;

c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;

d) cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte;

e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului COVID-19;

f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente;

g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii, dotări independente necesare activității curente în mod direct și să fie necesare reluării activității curente a beneficiarului finanțării.

GRANTURI  PENTRU INVESTITII DESTINATE IMM-urilor IN CONTEXTUL COVID -19 PRIN  PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE

 Valoarea  finantata in cadrul Programului:  50,000  Eur – 200,000 Eur

Procent de finantare: 

– minim  45% pentru  companiile din Bucuresti –Ilfov,  

minim 35% pentru firmele din celelalte regiuni ale tarii,

Beneficiari: Companiile inregistrate in Bucuresti –Ilfov, si in toate cele 7 regiuni ale tarii, 

a) IMM-urilor astfel cum acestea sunt definite potrivit prevederilor legale în vigoare;

b) Entități economice asimilate IMM-urilor astfel cum acestea sunt stabilite prin lege

Domeniile in care trebuie sa activeze beneficiarii:

 • > Industria alimentară, panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare;
 • > Industria auto și servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparații și spălătorii auto și altele asemenea;
 • > Energie și echipamente/tehnologii/utilaje pentru eficiență energetică;
 • > Construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții;
 • > Servicii de transport, inclusiv servicii de transport internațional;
 • > Servicii de îngrijire și întreținere corporală;
 • > Servicii de reparații și întreținere;
 • > Turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante și servicii de agrement inclusiv infrastructura specifică de agrement;
 • > Confecții metalice/lemn/mobilier;
 • > Confecții textile/pielărie;
 • > Industria farmaceutică și echipamente medicale, inclusiv depozite medicale pentru intervenții în situații de urgență;
 • > Industrii creative;
 • > Servicii de educație: creșe și grădinițe;
 • > Servicii de sănătate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale și altele asemenea;
 • > Construcții, achiziții de teren în limita a 10% din valoarea proiectului, echipamente, dotări independente pentru organizarea de evenimente;
 • > Tehnologia informației și inteligență artificială;
 • > Nanotehnologii și tehnologii de vârf, materiale avansate, tehnologii avansate de producție;
 • > Echipamente, utilaje, tehnologii destinate producției în alte domenii de activitate decât cele menționate anterior;

Conditii cumulative pe care beneficiarii trebuie sa le indeplineasca:

 a) Au activitate curentă/operațională desfășurată de minim un an înaintea depunerii cererii de finanțare;

b) să înregistreze profit operațional din activitatea curentă/de exploatare în unul din exercițiile financiare din ultimii doi ani înainte de depunerea cererii de finanțare;

c) să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minim trei ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;

d) Să realizeze minim 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul analizei cost-beneficiu anexă la cererea de finanțare în primii doi ani de activitate după expirarea duratei de implementare a proiectului;

e) să dispună de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minim 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru regiunile mai putin dezvoltate, respectiv  minim 30% din valoarea proiectului finantat pentru regiunile Bucuresti-Ilfov ,

f) să nu aibă înregistrate obligații restante la buget la data depunerii cererii de finanțare;

Cheltuieli eligibile ce vor fi decontate in cadrul proiectului:

a) cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente inclusiv echipamente IT, utilaje, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibila a proiectului, cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordul la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare;

b) cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență;

c) cheltuieli cu echipamente inclusiv echipamente IT, tehnologii, utilaje, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitățile de producție/prestări servicii existente.