POR 2.2

Programul Operational Regional

2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor – regiunile Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia

Valoarea finantata in cadrul Programului: min. 200 000 Eur -max. 1 milion Eur

Data inceperii Programului: 04.05.2020 (12:00:00) – 04.06.2020 (12:00:00)

Beneficiari: Microintreprinderile, Intreprinderile Mici sau Mijlocii, atat din Mediul Urban, cat si din Mediul Rural, inregistrate in oricare din regiunile Sud-Est, Sud-Muntenia si Sud – Vest Oltenia

Conditii de eligibilitate pe care beneficiarul trebuie sa le indeplineasca:

 • sa se incadreze in categoria IMM-urilor (microinreprindere, intreprindere mica sau mijlocie) cu capital social integral privat.
 • sa fie considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice;
 • sa isi desfăşoare activitatea pe teritoriul României;
 • codul CAEN pentru care solicită finanţare sa fie eligibil în cadrul Programului,

La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, înscris în obiectul de activitate (conform certificatului constatator ORC), indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.

 • intreprinderea sa fi fost infiintata cel mai tarziu la 1 ian. 2019,
 • intreprinderea sa fi înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, adica la 2019 .
 • solicitantul sa fi avut un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare , adica la 2019.
 • Locul de implementare al proiectului este situat în:
  • în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe) pentru IMM-uri
  • în mediul rural pentru întreprinderile mijlocii

Nu sunt eligibile investițiile localizate pe teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării.

Nu sunt eligibile investițiile localizate în regiunile de dezvoltare Nord Est, Vest, Nord Vest, Centru, București Ilfov.

La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru), conform certificatului constatator ORC.

 • Solicitantul trebuie să demonstreze deținerea dreptului de concesiune/ superficie/ uzufruct/ comodat/ închiriere/ locațiune, după caz, pe o perioadă care acoperă inclusiv perioada de trei ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului.
 • Solicitantul sa nu se incadreze in una dintre situatiile de excludere:
  • sa nu aiba datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru.
  • nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
  • nu este în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare, și anume,
  • nu a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/ infracțiuni referitoare obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Cheltuieli eligibile ce vor fi decontate in cadrul proiectului:

Cheltuielile eligibile sunt finantate in procente diferite, in functie de: regiunea in care se implementeaza proiectul si in funtie de tipul cheltuielilor

In cadrul acesui Program, cheltuielile eligibile se impart in 2 categorii:

 • cheltuieli finantate prin ajutor de stat regional, procentul de finantare depinzand de regiunea de dezvoltare si categoria intreprinderii:
  • pentru Regiunile Sud-Est, Sud-Muntenia si Sud – Vest Oltenia
   • pentru Intreprinderile Mijlocii -finantare 60%
   • pentru Intreprinderi mici si Microintreprinderi – finantare 70%
 • cheltuieli finantate prin prin ajutor de minimis – contribuția programului este de maximum 90% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis (componenta de minimis), cu conditia ca valoarea maximă a ajutorului, în regim de minimis, ce poate fi acordată unei întreprinderi unice din fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi anul curent depunerii cererii de finanţare) este de max. 200.000 de eur.

Investiții în active corporale:

 • Lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale IMM-urilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
 • Achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane și materiale și alte active corporale”
 • achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală.

Investiții în active necorporale:

 • brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Sunt eligibile și investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii ale solicitantului. Aceste instrumente au ca scop crearea unui magazin virtual (e-shop) în care sunt implementate diferite funcționalități specifice comerțului electronic: publicarea cataloagelor de articole, prețuri și stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plată electronică, facturare electronică.

Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:

 • Certificarea/recertificarea produselor, serviciilor, proceselor, de către un organism de certificare acreditat. • Certificarea/recertificarea sistemelor de management al calității (ISO 9001), al mediului (ISO 14001), al siguranţei alimentelor (ISO 22000), al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, (ISO 45001), al securității informaţiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calității pentru dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT (ISO/IEC 20000), al responsabilității sociale (SA 8000), simple sau integrate.
 • Investiții specifice procesului de internaţionalizare (participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziţii, în calitate de expozant).
 • Consultanta.

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții finanțabile prin ajutor de minimis.

Valoarea eligibilă aferentă componentei finanțabile prin ajutor de minimis nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă totală a investiției.

Pasii care trebuie parcursi pentru accesarea programului:

 1. Verificarea eligibilitatii companiei dvs, a proiectului si a costurilor,
 2. Calcularea sanselor dvs. de aprobare a proiectului (punctajul estimativ),
 3. Semnarea contractului de consultanta si achitarea primei transe din tariful consultantei.
 4. Redactarea proiectului, Proiectii financiare, analiza de piata
 5. Depunerea proiectului
 6. Semnarea acordului de finantare
 7. Accesarea creditului bancar -punte (daca este cazul)
 8. Project management, proceduri de achizitie,
 9. Cereri de rambursare
 10. Monitorizare, relatia cu organismele de finantare
 11. Elaborarea rapoartelor ulterioare.