SCHEMA DE AJUTOR DE STAT/ DE MINIMIS PT. FINANTAREA INVESTITIILOR IN EFICIENTA ENERGETICA SI RESURSE REGENERABILE

Beneficiari:

 • Întreprinderile mari, cu exceptia  intreprinderilor cu activitati enumerate la Anexa 1 la Hotararea nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera;
 • Întreprinderile mari – operatori regionali, in sensul Legii nr. 51/2006  a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, care au beneficiat de finanțare pentru infrastructura de alimentare cu apă și canalizare în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu și POIM;
 • IMM-urile, inclusiv microîntreprinderile, respectiv întreprinderile înființate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, sau în baza OUG nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri,
 • Autoritatile publice locale care au in responsabilitate servicii publice de interes local;

Data deschidere sesiune depunere proiecte in cadrul programului:

Septembrie 2022

Valoarea max. finanțată:

  50.000 – 500.000 EUR / companie

Co-finantare:

 Intre 15 -25% in functie de tipul intreprinderii aplicante

Cheltuieli / investitii eligibile:

 • Investiții în măsuri de eficiență energetică și de reducere a consumurilor specifice energetice la clădiri și construcțiile anexe, cu excepția clădirilor administrative sau clădirilor care nu sunt destinate activităților de producție/servicii ale întreprinderilor.

In aceasta categorie sunt incluse:

 • intervenții la anvelopa clădirii, șarpante, învelitoare inclusiv măsuri de consolidare a clădirilor și construcțiilor anexe.
 • sunt permise intervenții la sistemele de utilități ale clădirilor, precum și achiziții de echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru producerea de energie necesare clădirilor și construcțiilor anexe.
 • lucrările de consolidare la clădiri și construcțiile anexe nu pot depăși 15% din valoarea totală a proiectului,
 • Investiții în echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile (cu excepția biomasei) destinate consumului propriu de energie a întreprinderilor, care se încadrează în capacitatea de producție specifică prosumatorului definit potrivit art. 3 pct. 95, din Legea nr. 123/2012 energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare.

În categoria capacităților de producție a energiei din surse regenerabile se încadrează: panourile solare/fotovoltaice, utilizarea apei geotermale, utilizarea energiei eoliene și alte surse de energie regenerabile.

 • Investiții în măsuri de eficiență energetică la nivelul unităților de cogenerare/trigenerare existente sau noi, inclusiv pentru lucrări de modernizare/reabilitare/creșterea puterilor instalate, utilizând sursele regenerabile de energie (cu excepția biomasei) și destinate consumului propriu, care se încadrează în capacitatea de producție specifică prosumatorului;
 • Investiții pentru reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră prin sisteme dedicate modernizării, monitorizării și eficientizării consumului de energie la nivelul întreprinderilor, ce vor include, în mod obligatoriu, instalarea unui sistem de management al energiei (EMS) care va asigura, la nivelul întreprinderii, o contorizare generală a consumului de energie.

Cheltuieli eligibile:

a) Cheltuieli  pentru îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii industriale/servicii (cu excepția clădirilor administrative) și construcțiilor anexe și a clădirilor/construcții care sunt destinate activităților de producție/servicii, inclusiv pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol, a șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii, excepție făcând lucrările privind consolidări seismice;

b) introducerea, reabilitarea și modernizarea, după caz, a instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic pentru încălzire și a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare și climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea 8 echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;

c) înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, cu respectarea normelor și reglementărilor tehnice;

d) implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie (inclusiv achiziționarea, instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea și monitorizarea oricărui tip de energie pentru asigurarea condițiilor de confort interior);

e) activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului, cum ar fi: sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald, înlocuirea/repararea/modernizarea /montarea lifturilor, înlocuirea circuitelor electrice, lucrări de demontare/montare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la fațade, lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, respectiv tubulatura pentru cabluri electrice, inclusiv tubulatura pentru cabluri electrice fixată pe pereți, necesară pentru permiterea instalării ulterioare a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice;

f) modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente.

g) achiziționarea/realizarea/modernizarea de sisteme de energie care conțin echipamente/utilaje/dotări specifice pentru obținerea de energie din surse regenerabile necesare consumului propriu, care se încadrează în capacități de producție specifice prosumatorului definit potrivit art. 3 pct. 95, din Legea nr. 123/2012 energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, precum: apă geotermală, panouri solare/fotovoltaice, energie eoliană, pompe de căldură precum și alte asemenea surse de energie regenerabilă (cu excepția biomasei)

h) realizarea/achiziționarea/modernizarea de capacități de producție noi/existente pentru obținerea de energie din surse regenerabile necesare consumurilor de energie proprii, care se încadrează în capacități de producție specifice prosumatorului, inclusiv prin achiziția de echipamente/utilaje/dotări specifice;

i) realizarea/achiziționarea/modernizarea de unități/capacități de cogenerare noi/existente pentru obținerea de energie termică și electrică în cogenerare din surse regenerabile destinate consumului propriu al întreprinderilor.

j) Achiziționarea și implementarea sistemului de monitorizare a consumului de energie la nivelul întreprinderii, respectiv instalații/echipamente necesare realizării de sisteme de monitorizare a consumului de energie la întreprinderi

 • Sisteme de monitorizare (hardware şi software): senzori pentru instrumente de măsură şi/sau instrumente de măsură şi dispozitive de control pentru date de proces;
 • RTU (Remote Terminal Units) – Unitate de prelevare date din proces sau din câmp, sistem de comunicare date, stație;
 • Sistem de comunicare date;
 • Stație master (stația la care ajung toate comunicațiile și care este legată de toate echipamentele și subsistemele);
 • Sistem computerizat de prelucrare a datelor, recomandare a unor soluții sau acțiuni și/sau optimizarea acestor acțiuni. Alte echipamente, numai dacă sunt necesare implementării proiectului (inclusiv autolaboratoare de măsurări energetice, analizoare de gaze, etc).

k) Achiziționarea de echipamente, utilaje și aparatură necesare investițiilor în eficiență energetică. Principalele echipamente pentru eficiență energetică sunt instalații/echipamente specifice pentru întreprinderi, în scopul obținerii de economii de energie, pe baza analizei energetice (de exemplu, motoare, transformatoare, compresoare de aer, pompe, instalații/echipamente/sisteme de ventilație, sisteme de încălzire/răcire, boilere, arzătoare, schimbătoare de căldură, convertoare de frecvență, baterii de condensatoare, sisteme integrate de management al consumului de energie și altele).

Conditii cumulative pe care beneficiarul trebuie sa le indeplineasca:

a) a fost înființat până la data de 31.12.2021 inclusiv;

b) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente și să mențină parametrii energetici specifici la care s-a angajat pentru o perioadă de minimum 5 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;

c) dispune de cofinanțare proprie a proiectului stabilită în conformitate cu prevederile legale privind ajutorul de stat;

d) nu este întreprindere în dificultate, în conformitate cu prevederile art. 2, punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014;

e) nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani pentru aceleași costuri eligibile;

f) a avut minim 1 angajat în anul 2021;

g) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile în eficiență energetică / utilizarea surselor regenerabile de energie pentru care se solicită finanțare;

h) prezintă documentele doveditoare ale calității de proprietar/ administrator, concesionar sau locatar/comodatar cu drept de superficie/folosință pentru imobilul în care se implementează proiectul respectiv extras de carte funciară, însoțite de act dobândire a proprietății, contract de concesiune/chirie/ comodat, după caz, valabile pe toată durata de implementare a proiectului și o perioadă de minimum 5 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului,

i) deține cel puțin un contract de furnizare a energiei electrice și a gazelor naturale, obligatoriu, sau a energiei termice, după caz, în vigoare pentru punctul de consum unde solicită finanțarea;

j) prezintă o analiză energetică, realizată de către un  un expert independent/autorizat, care conține indicatorii specifici energetici inițiali și previzionați,

k) prezintă declarație de consum total anual de energie din care reiese consum energetic total calculat în TEP/an,

l) investiția implementată în cadrul măsurilor de eficiență energetică / utilizarea surselor regenerabile de energie determină o scădere a consumului energetic total al proiectului de minim 10% față de indicatorii energetici specifici initial

m) beneficiarul desfășoară activitatea de producție/prestări servicii cu excepția investițiilor imobiliare, consultanței, asistenței tehnice și a activităților listate în Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 780/ 2006.

Dosarul de finantare va cuprinde:

 • Copie CUI  firma,
 • Copii carti de identitate asociati/ administrator;
 • Un Certificat  Constatator recent,
 • Bilant  + balanta + recipisa dec. 2020
 • Bilant  + balanta + recipisa dec. 2021
 • Facturile de energie electrica/ gaze pt. locul de consum din ultimele  12 luni,
 • ATR (avizul tehnic de racordare la energia electrica)
 • O serie de informatii specifice privind consumul de energie / gaze,
 • Un Audit Energetic efectuat  pt locul de consum care va reprezenta locatia de implementare.

NOTA: imobilul ce va face obiectul lucrarilor de modernizare trebuie sa fie LIBER DE SARCINI ( sa nu fie ipotecat/ grevat de sarcini).

Serviciile de consultanta oferite de noi includ:

 • Intocmirea  dosarului  de finantare  necesar depunerii,
 • Crearea contului  solicitantului pe platforma IMM Recover,
 • Depunerea dosarelor pe platforma  de depunere,
 • Asistenta in faza de evaluare si  aprobare (aici  mai  pot aparea o  serie de clarificari/ diverse spete la care formulam rasunsurile  necesare)
 • Asistenta in etapa de implementare a proiectului ( monitorizarea conditiilor si obligatiilor beneficiarului in cadrul programului, raportarea cheltuielilor efectuate pt. componenta de renovare  Raportului  final de implementare al proiectului).
 • Publicarea  celor 2 Comunicate de presa obligatorii pentru  respectarea conditiei  de publicitate si informare a programului de finantare.

Solicita oferta noastra, completand formularul de contact!