POC 4.1.1_GRANTURI PENTRU INVESTITII DESTINATE RETEHNOLOGIZARII IMM-urilor

Beneficiari:

a) IMM-urilor astfel cum acestea sunt definite potrivit prevederilor legale în vigoare, din Bucuresti, Jud. Ilfov sau orice localitate a tarii,

b) Entități economice asimilate IMM-urilor astfel cum acestea sunt stabilite prin lege.

Data deschidere sesiune depunere proiecte in cadrul programului:

16 August 2022

Valoarea max. finanțată:

50.000 – 200.000 EUR – Ajutor de minimis pentru investitiile necesare capacitatilor de productie/prestari  servicii

50.000 – 500.000 EUR – Ajutor de stat pentru investitiile necesare retehnologizarii IMM-urilor

Co-finantare:

-intre 5% – 15% in functie de tipul intreprinderii (microintreprindere/ intrep. mica/intrep. mijlocie) – pentru  investitiile  necesare capacitatilor de productie/ prestari  servicii

-intre 25% – 75% in functie de tipul intreprinderii (microintreprindere/ intrep. mica/intrep. mijlocie) – pentru  investitiile necesare retehnologizarii IMM-urilor

Domenii finantate pentru investitiile necesare capacitatilor de prestari servicii:

 • Invățământ,
 • Sănătate și asistența socială,
 • Alte activități de servicii

Domenii finantate pentru investitiile necesare retehnologizarii:

 • Industria prelucrătoare, cu excepția codurilor 11 — Fabricarea băuturilor, 12 — Fabricarea produselor din tutun și 254 — Fabricarea armamentului și muniției;
 • Construcții;
 • Comerț cu ridicata și cu amănuntul;
 • Repararea autovehiculelor și motocicletelor;
 • Transport și depozitare;  
 • Hoteluri și restaurante

Conditii de finantare pentru a fi eligibil:

Pentru  investitiile  necesare capacitatii de prestari servicii:

 1. au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în exercițiul financiar 2019;
 2. sunt înființați până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;
 3. se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
 4. dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de 5% pentru microîntreprinderi, 10% pentru întreprinderile mici, respectiv 15% pentru întreprinderile mijlocii;
 5. nu sunt considerați întreprindere în dificultate în anul 2019, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare;
 6. nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleași categorii de activități sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități;
 7. se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat;
 8. grantul pentru investiții în capacitatea de prestări servicii solicitat este cu o valoare minimă de 50.000 de euro și valoarea maximă de 200.000 de euro și nu depășește de maximum cinci ori cifra de afaceri în anul 2019;
 9. minimum 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care atestă caracterul verde în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 din Regulamentul delegat (UE) 2021/2.139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de

Pentru  investitiile  necesare retehnologizarii:

 1. au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în exercițiul financiar 2019;
 2. sunt înființați până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;
 3. se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
 4. grantul pentru investiții în retehnologizare solicitat are o valoare de minimum 50.000 de euro și valoare maximă de 500.000 de euro, dar nu mai mult de 5 ori cifra de afaceri pe anul 2019;
 5. dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de 25% pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici, în conformitate cu procentele prevăzute în anexa nr. 5;
 6. nu sunt considerate întreprinderi în dificultate în anul 2019, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare;
 7. nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleași activități (costuri eligibile) sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități;
 8. se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat;
 9. minimum 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care atestă caracterul verde în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentul delegat (UE) 2021/2.139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului;
 10. nu au efectuat o relocare, în cei doi ani anteriori cererii de ajutor, către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul și nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul, în condițiile art. 2 pct. II subpunctul 611 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare

!!!  Codul  CAEN  finantat  trebuie sa fi fost  autorizat  RECOM la dec. 2019.

Activitati eligibile:

 • extinderea și cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de producție/servicii care fac obiectul cererii de finanțare, inclusiv categorii de cheltuieli cu lucrări exceptate de la autorizare, precum și cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, dacă aceste categorii de cheltuieli sunt necesare pentru realizarea investiției și sunt incluse în valoarea acestora

Cheltuieli eligibile:

a) Cheltuieli  pentru  renovarea/ modernizarea spatiilor de productie / servicii

b) Cheltuieli pentru amenajarea terenului , racordarea la utilitati,

c) Constructii si instalaltii,

d) Dotari, utilaje, echipamente tehnologice, IT&C, tehnologii software,

e) Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, sisteme care utilizeaza surse regenerabile/alternative de energie.

f) Organizare de santier.

g) Echipamente, mobilier si aparatura medicala specifica centrelor de tratament balnear,

h) Obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe, respective au valoarea sub 2500 lei, dar durata de utilizare este mai mare de 1 an.

i) Obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe, respective cu valoarea sub 2500 lei, dar durata de utilizare mai mare de 1 an

j) Cheltuieli pentru consultanță în limita a 5.000 de euro, pe bază de documente justificative

Solicita oferta noastra, completand formularul de contact!